B2B VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ ZÁKAZNÍKY

www.dumvypinacu.czINFORMACE O ZÁKONĚ O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH


Adresa sídla:
Monobrand s.r.o. ("MONOBRAND", "My" nebo "Nás")
V Pátém 271
190 14

IČ: 04627962

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2510421 - OBCHODNÍ ZÁKAZNÍCI

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej našeho zboží podnikatelským zákazníkům (zákazník/zákazníci nebo vy) a řídí se jimi smlouva s vyloučením jakýchkoli obchodních podmínek, za kterých je taková nabídka námi přijata nebo má být přijata, nebo je taková objednávka vámi učiněna nebo má být učiněna.


1.2 Pokud si přejete zakoupit naše zboží pro domácí použití nebo pro účely nesouvisející s podnikáním, jste spotřebitel a v takovém případě se na vás tyto obchodní podmínky nevztahují a měly by se na vás vztahovat naše obchodní podmínky pro spotřebitele.

2 - SMLOUVA MEZI NÁMI.

 

2.1 Smlouva mezi námi za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách vstoupí v platnost až poté, co potvrdíme přijetí vaší objednávky Potvrzením objednávky.


2.1.1 Smlouva o prodeji zboží zákazníkovi nevzniká, dokud:


2.1.1.1 jsme Zákazníkovi nevystavili písemnou nabídku, která je vyjádřena jako nabídka na prodej Zboží Zákazníkovi za podmínek těchto všeobecných obchodních podmínek, a Zákazník tuto nabídku za těchto podmínek bezvýhradně nepřijal; nebo


2.1.1.2 jsme podle našeho uvážení bezpodmínečně objednávku, kterou jsme obdrželi od Zákazníka, nepřijali, přičemž za přijetí objednávky z naší strany se pro tento účel považuje to, co nastane dříve, a to buď:


2.1.1.2.1 písemné přijetí objednávky společností MONOBRAND spolu s naším potvrzením objednávky; nebo


2.1.1.2.2 dodání Zboží společností MONOBRAND; nebo


2.1.1.2.3 vystavení faktury společnosti MONOBRAND.

2.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky pak představují úplnou a konečnou dohodu mezi společností MONOBRAND a Zákazníkem a nahrazují veškerá předchozí jednání, diskuse a dohody mezi společností MONOBRAND a Zákazníkem týkající se objednávky. Žádné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s podmínkami obsaženými v tomto dokumentu nebo je doplňují, ať už se jedná o odhad, cenovou nabídku, fakturu nebo jiné dokumenty, nejsou pro společnost MONOBRAND závazné, pokud společnost MONOBRAND takové podmínky výslovně písemně neakceptuje.

2.3 Dostupnost veškerého zboží je podmíněna jeho dostupností. Pokud po přijetí vaší objednávky nebudeme schopni dané zboží dodat, budeme vás o tom informovat a vaši objednávku nezpracujeme. Pokud jste již za zboží zaplatili, vrátíme vám celou částku, jakmile to bude rozumně možné.

2.4 Tyto podmínky můžeme čas od času změnit. Pokaždé, když si u nás objednáte zboží, budou se na smlouvu mezi námi vztahovat podmínky platné v daném okamžiku.

2.6 Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají v těchto obchodních podmínkách následující výrazy následující význam:

"Liniové produkty na míru" znamená zboží, které bylo upraveno na základě pokynů zákazníka.

"Datum dodání" znamená datum, kdy Vám písemně oznámíme, že Zboží je připraveno k vyzvednutí Zákazníkem.

"Zbožím" se rozumí zboží, mimo jiné včetně speciálních typů a předem objednaného zboží, které prodáváme.

"Incoterms" znamená mezinárodní pravidla pro výklad obchodních podmínek Mezinárodní obchodní komory 2020 nebo jakýkoli později zveřejněný soubor těchto pravidel ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, má jakýkoli termín nebo výraz, který je definován v ustanoveních Incoterms nebo mu je v nich přisouzen zvláštní význam, stejný význam i v těchto obchodních podmínkách, avšak pokud dojde k rozporu mezi ustanoveními Incoterms a těmito obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení Incoterms.

"Objednávka" znamená vaši objednávku na nákup Zboží.

"Potvrzení objednávky" znamená naše přijetí a potvrzení vaší objednávky.

"Rozbalené" se rozumí zboží po vystavení, které může mít známky nebo kosmetická poškození, která budou pokud možno podrobně uvedena v popisu výrobku i na obrázcích výrobku. Všechny obrázky použité k zobrazení známek nebo kosmetických poškození byly pořízeny Námi a v rámci našich možností se snažíme, aby přesně odrážely skutečné známky a poškození.


"Speciálními typy" se rozumí speciální objednávky uvedené v bodě 3.8.


3 - CENA


3.1 Uvedená cena nezahrnuje:

3.1.1 náklady na získání nebo přípravu všech nezbytných vývozních dokumentů (včetně všech nezbytných dovozních, vývozních nebo celních povolení, prohlášení nebo licencí); a

3.1.2 veškeré příslušné daně z přidané hodnoty, cla, spotřební daně, daně z prodeje, vývozní, dovozní cla nebo jiné úřední daně, poplatky, cla nebo dávky podobné povahy, které ukládá nebo vybírá jakýkoli příslušný daňový orgán v souvislosti s prodejem, vývozem nebo dovozem zboží, v jehož jurisdikci máte bydliště nebo jehož dodání má být účinné, nebo které jsou nezbytné pro umožnění dodání Zboží, a

3.3 Uvedená cena nezahrnuje dodání a poplatky za poštovné, balné, přepravu, dopravu, manipulaci, pojištění a přepravu (není-li uvedeno jinak), náklady na získání nebo přípravu jakýchkoli nezbytných vývozních dokumentů (včetně nezbytných dovozních, vývozních nebo celních odbavení, prohlášení, licencí nebo celního/celního manipulačního poplatku. Náklady na dodání jsou pouze odhadované a mohou vyžadovat úpravu po dodání zboží.

3.4 Veškeré bankovní poplatky, poplatky za bankovní převody, bankovní poplatky atd. musí uhradit kupující zboží.

3.5 Není-li uvedeno jinak, cena uvedená pro firemní zákazníky je pouze ilustrativním odhadem a účtovaná cena bude odpovídat naší ceně platné v době dodání.

3.6 Sazby daní a cel na zboží budou odpovídat sazbám platným v době dodání.

3.7 Kdykoli před dodáním zboží můžeme cenu upravit tak, aby odrážela případné zvýšení našich nákladů na dodání zboží.

3.8 V případě speciálních objednávek/objednávek na míru: Všechny objednávky nestandardních typů, které nejsou uvedeny v katalozích, jsou považovány za "speciální typy", jejichž výroba je prováděna za předpokladu, že jste akceptovali uvedenou cenu.

3.9 Pokud požadujete dodání Zboží na paletách, bude k ceně připočten poplatek ve výši 0,5 % z celkové ceny Zboží.

3.10 Pokud je nutné zaslat Zboží v bednách, krabicích, na paletách nebo v jiných podobných obalech, bude za to účtován poplatek. Není-li stanoveno jinak, bude tato částka započtena v plné výši při vrácení takových beden, palet apod. v dobrém stavu a s uhrazenou přepravou do jednoho měsíce. Za jiné druhy obalů se nevybírá žádný poplatek a za jejich vrácení se neposkytuje žádný dobropis.


4 - DORUČENÍ


4.1 Uvedené dodací lhůty jsou pouze odhadované. Není-li uvedeno jinak, odhadovaná dodací lhůta našich standardních produktů se obvykle pohybuje mezi 1 - 3 týdny; u produktů na míru se odhadovaná dodací lhůta pohybuje mezi 8 - 14 týdny.

4.2 Pokud se nám nepodaří dodat standardní produkty do 10 týdnů, můžete (informováním písemnou výpovědí) odstoupit od smlouvy, nicméně:

4.2.1 Nemůžete odstoupit, pokud jsme vaše oznámení obdrželi až po odeslání Zboží; a

4.2.2 Pokud smlouvu zrušíte, nemůžete vůči nám mít z této smlouvy žádné další nároky.

4.2.3 Pokud přijmete dodávku Zboží po předpokládané době dodání, bude to na základě toho, že vůči nám nemáte žádné nároky z důvodu prodlení (včetně nepřímých nebo následných ztrát nebo zvýšení ceny Zboží).

4.3 Zboží můžeme dodávat postupně. Každá etapa se považuje za samostatnou smlouvu.

4.4 Každé odeslání Zboží je doprovázeno dodacím listem, na kterém je uvedeno datum objednávky, číslo objednávky (pokud existuje), druh a množství Zboží (včetně případného kódového čísla zboží), zvláštní pokyny pro skladování (pokud existují) a v případě, že je Zboží dodáváno po etapách, i případný zůstatek Zboží, který zbývá dodat.

4.5 Dodání Zboží (jinde než v našich prostorách) můžeme odmítnout, pokud:

4.5.1 Domníváme se, že by to bylo nebezpečné, nezákonné nebo nepřiměřeně obtížné; nebo

4.5.2 Prostory (nebo přístup k nim) nejsou vhodné pro naše vozidlo.

4.6 Zboží nebude dodáno na paletách, pokud o to nebude požádáno (viz bod 3.9).

5 - RIZIKO A TITUL


5.1 Zboží je od okamžiku dodání na vaše riziko;

5.2 Dodávka se uskutečňuje v našich prostorách. Platí Incoterms. Standardně se dodává "ze závodu".

5.1.1 Nebezpečí poškození nebo ztráty Zboží přechází na vás v souladu s příslušným ustanovením Incoterms nebo v případě, že se Incoterms z jakéhokoli důvodu nepoužijí:

5.1.1.1 V případě Zboží, které má být dodáno v našich prostorách, okamžikem, kdy vám oznámíme, že Zboží je k dispozici k vyzvednutí, nebo

5.1.1.2 V případě Zboží, které má být dodáno jinde než v našich prostorách; okamžikem dodání na takto dohodnutém místě nebo, pokud Zboží nepřevezmete, okamžikem, kdy jsme Vám Zboží nabídli k dodání.

5.1.2 Bez ohledu na dodání a přechod rizika na Zboží nebo jakékoli jiné ustanovení těchto obchodních podmínek na vás vlastnické právo ke Zboží přechází až poté, co obdržíme v hotovosti nebo zúčtovanými penězi úplnou platbu za Zboží a veškeré další Zboží, jehož prodej jsme Vám sjednali a jehož platba je v té době splatná.

5.1.3 Do doby, než na Vás přejde vlastnické právo ke Zboží:

5.1.3.1 Zboží budete držet jako náš svěřenecký zástupce a zástavní věřitel a Zboží budete skladovat odděleně od ostatního zboží, které máte v držení, jasně identifikovatelné jako náš majetek a řádně uskladněné, chráněné a pojištěné proti všem přiměřeným rizikům na částku nejméně ve výši jeho ceny;

5.1.3.2 jste oprávněni používat nebo dále prodat Zboží třetí osobě a převést na ni řádné vlastnické právo v rámci své běžné obchodní činnosti, avšak výtěžek z dalšího prodeje budete držet v úschově pro nás na samostatném účtu vedeném na naše a Vaše společné jméno a budete nám účtovat o výtěžku ze Zboží a budete všechny tyto výtěžky uchovávat odděleně od peněz nebo majetku vás a třetích osob;

5.1.3.3 jste povinni uchovávat veškeré výnosy z pojištění ve svěřeneckém fondu pro nás na samostatném účtu vedeném na naše a vaše společné jméno a účtovat nám o výnosech z pojištění a uchovávat veškeré tyto výnosy odděleně od peněžních prostředků vás a třetích osob; a

5.1.3.4 za předpokladu, že Zboží stále existuje a nebylo dále prodáno, jsme oprávněni kdykoli požadovat, abyste nám Zboží vydali, a pokud tak neprodleně neučiníte, vstoupit do jakýchkoli Vašich prostor nebo prostor třetí osoby, kde je Zboží uskladněno, a Zboží převzít zpět.

5.1.4 Nejste oprávněni zastavit nebo jakkoli zatížit k zajištění jakéhokoli dluhu jakékoli Zboží, které zůstává naším majetkem, avšak pokud tak učiníte, stanou se všechny peníze, které nám dlužíte (aniž by tím bylo dotčeno jakékoli jiné naše právo nebo opravný prostředek), okamžitě splatnými.

5.4 Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo nedostatky, které by byly zřejmé při přiměřeně pečlivé kontrole, pokud nebudou dodrženy podmínky tohoto článku, a v žádném případě nebudeme nést žádnou odpovědnost, pokud nám do tří dnů od doručení nebude doručena písemná reklamace s podrobným popisem údajného poškození nebo nedostatku.

5.5 Ve všech případech, kdy jsou reklamovány vady nebo nedostatky, neneseme za ně žádnou odpovědnost, pokud nám není dána možnost zboží zkontrolovat před jeho použitím nebo před tím, než na něm provedete jakoukoli změnu nebo úpravu.

6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Platbu nám provedete na základě zúčtovaných peněžních prostředků při dodání nebo před ním.

6.2 Platba je splatná nejpozději do data uvedeného na faktuře, pokud není písemně dohodnuto jinak.

6.3 Pokud nám nezaplatíte v plné výši v den splatnosti, můžeme:

6.3.1 pozastavit nebo zrušit dodávky;

6.3.2 zrušit jakoukoli slevu, která vám byla nabídnuta;

6.3.3 účtovat vám úrok ve výši stanovené podle zákona o opožděných platbách obchodních dluhů.

(a) počítaných (na denní bázi) od data vystavení naší faktury až do jejího zaplacení;

(b) složené k prvnímu dni každého měsíce; a

(c) před a po vydání jakéhokoli rozsudku (pokud soud nenařídí jinak);

6.3.4 požadovat po vás náhradu škody v pevně stanovené výši podle článku 5A uvedeného zákona na pokrytí našich režijních nákladů na kontrolu úvěrů; a

6.3.5 vymáhat (podle bodu 6.7) náklady na právní kroky, které vás donutí zaplatit.

6.4 Kterýkoli z těchto kroků můžeme podniknout kdykoli a bez předchozího upozornění.

6.5 Nemáte právo na započtení peněz, které můžete požadovat.
od nás proti tomu, co nám dlužíte.

6.6 Dokud nám dlužíte peníze, máme právo zadržet jakýkoli váš majetek, který můžeme mít v držení, dokud nám nezaplatíte celou částku (zástavní právo).

6.7 Jste povinni nás v plné výši odškodnit a zbavit nás veškerých výdajů a závazků, které nám mohou vzniknout (přímo či nepřímo a včetně finančních nákladů a nákladů na právní zastoupení na základě plné náhrady škody) v důsledku jakéhokoli porušení jakýchkoli vašich povinností podle těchto podmínek.7 - VZORKY


7.1 Není-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak, vzorky dodané s naší nabídkou jsou zpoplatněny a navýšeny o náklady na dopravu. Pokud nám budou vzorky vráceny v přiměřené lhůtě a my (jednajíce rozumně) usoudíme, že vzorek je ve stavu vhodném k dalšímu prodeji, vrátíme Vám poplatek, nikoli však náklady na dopravu.

8 - SKLADOVÁNÍ


8.1 Pokud se nedohodneme na zajištění přepravy Zboží a neobdržíme pokyny k přepravě dostatečné k tomu, abychom mohli Zboží odeslat do pěti dnů od oznámení, že je Zboží připraveno k dodání, převezmete Zboží nebo zajistíte jeho uskladnění v Den dodání. Pokud Zboží nepřevezmete nebo nezajistíte jeho uskladnění, můžeme pro vás zajistit uskladnění buď v našich vlastních prostorách, nebo jinde, přičemž veškeré poplatky, které nám v důsledku takového zpoždění vzniknou, včetně skladování a pojištění, hradíte vy.

9 - VÝKON


9.1 Veškeré údaje, technické informace (včetně technických specifikací výrobku a montážních návodů) nebo údaje o výkonu, které poskytujeme, vycházejí ze zkoušek provedených za standardních podmínek u našich výrobců. Domníváme se, že jsou přesné, ale nelze je zaručit za jiných podmínek.

9.2 Naše Zboží je před odesláním pečlivě kontrolováno. Pokud jsou vyžadovány jiné než uvedené zkoušky nebo zkoušky za přítomnosti vás nebo vašich zástupců, budou tyto zkoušky zpoplatněny. V případě, že se z Vaší strany zpozdíte s účastí na zkouškách poté, co jste obdrželi 7 dní předem oznámení, že jsme připraveni zkoušky provést, budou zkoušky provedeny ve Vaší nepřítomnosti. Souhlasíte s tím, že takové testy přijmete a zaplatíte za ně, jako by byly provedeny za vaší přítomnosti.

10 - ZÁRUKY


10.1 Zaručujeme, že:10.1.1 Zboží odpovídá popisu v potvrzení naší objednávky a aktuálním technickým specifikacím. Ručíme za to, že Naše Zboží odpovídá současnému stavu techniky a je bez výrobních a materiálových vad. Jakékoli nedodržení této záruky se v těchto podmínkách označuje jako "vada".

Budeme se snažit, aby barva povrchové úpravy co nejpřesněji odpovídala zvolenému vzorku, ale mohou se vyskytnout odchylky v barvě i struktuře, které nepředstavují vadu.

Za předměty, které byly opracovány a/nebo upraveny bez našeho výslovného souhlasu nebo byly vystaveny nevhodným podmínkám používání, nejsme povinni platit žádnou náhradu, pokud lze dotaz týkající se předmětu přičíst této skutečnosti.

10.2 Pokud se domníváte, že jsme dodali zboží, které má vady materiálu.
nebo zpracování, musíte:

10.2.1 informovat nás o tom (písemně) s uvedením všech podrobností co nejdříve, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení; a

10.2.2 umožnit nám prošetření. Dotazované položky musí být zaslány zpět ke kontrole na náklady zákazníka.

10.3 Pokud se při kontrole zjistí, že Zboží je vadné z hlediska materiálu nebo zpracování (po našem šetření), a vy jste tyto podmínky v plném rozsahu splnili, Zboží (podle naší volby/rozhodnutí) opravíme, vyměníme nebo vrátíme zaplacenou cenu. Je vaší povinností vrátit Zboží na vaše náklady. Pokud se rozhodneme splnit své povinnosti podle tohoto článku bez vrácení Zboží, například jakoukoli opravu nebo nápravné práce provedené naším jménem vámi, musí být náklady na tyto práce písemně odsouhlaseny námi před zahájením takové opravy nebo nápravných prací.

10.4 Záruka daná zákonem se nevztahuje na vady Zboží vzniklé v důsledku:

10.4.1 řádným opotřebením;

10.4.2 úmyslného poškození, neobvyklých skladovacích nebo pracovních podmínek;

10.4.3 nehody nebo nedbalosti z vaší strany nebo ze strany třetí osoby;

10.4.4 z toho, že jste Zboží nepoužívali v souladu s návodem k použití;

10.4.5 jakákoli změna nebo pokus o opravu vámi nebo třetí stranou;

10.4.6 jakákoli vámi poskytnutá specifikace.

 

11 - NAŠE ODPOVĚDNOST


11.1 V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za:

11.1.1 smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí;

11.1.2 podvod nebo podvodné zkreslení;

11.1.3 jakékoli porušení podmínek vyplývajících z článku 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (vlastnické právo a klidná držba); a

11.1 vadné výrobky podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987.

11.2 Podmínky implikované oddíly 13 až 15 zákona o prodeji zboží z roku 1979 jsou v maximálním zákonem povoleném rozsahu vyloučeny;

11.3 S výhradou ustanovení bodu 12.1 vám za žádných okolností nebudeme odpovědní, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, vyplývajícího ze zboží nebo v souvislosti se zbožím za

(a) jakoukoli ztrátu zisku, prodeje, obchodu nebo příjmů;

(b) ztrátu nebo poškození dat, informací nebo softwaru;

(c) ztrátu obchodní příležitosti;

(d) ztrátu předpokládaných úspor;

(e) ztrátu dobré pověsti; nebo

(f) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty.

11.4 S výhradou ustanovení bodu 12.1 , naše celková odpovědnost vůči vám za všechny ostatní ztráty vzniklé na základě zboží nebo v souvislosti s ním, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, nesmí v žádném případě překročit částku ceny, kterou jste za zboží zaplatili.

11.5 S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách neposkytujeme žádná prohlášení, záruky ani závazky ve vztahu ke Zboží, zejména k lampám. Jakékoli prohlášení, podmínka nebo záruka, které by mohly být předpokládány nebo začleněny do těchto podmínek na základě zákona, obecného práva nebo jinak, jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
Zejména neodpovídáme za to, že Zboží je vhodné pro vaše účely.

12 - SPECIFIKACE


12.1 Pokud připravujeme Zboží podle vašich specifikací nebo pokynů, musíte zajistit, aby:

12.1.1 specifikace nebo pokyny byly přesné;

12.1.2 Zboží připravené v souladu s těmito specifikacemi nebo
pokyny bylo vhodné pro účel, pro který je zamýšlíte použít; a

12.1.3 vaše specifikace nebo pokyny nevedly k porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetí strany nebo k porušení jakéhokoli platného zákona nebo předpisu.

12.2 Vyhrazujeme si právo:

12.2.1 provádět jakékoli změny ve specifikacích našeho Zboží, které jsou nezbytné k zajištění jeho shody s platnými bezpečnostními nebo zákonnými požadavky; a

12.2.2 provádět bez předchozího upozornění jakékoli drobné úpravy specifikací, které považujeme za nezbytné nebo žádoucí.

13 - VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PENĚZ


13.1 Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, nebudeme od vás přijímat vrácení Zboží. Pokud jej přijmeme, je to zcela na našem uvážení nebo podle platných předpisů o prodeji na dálku a bude to podmíněno tím, že nám zboží vrátíte do 14 dnů od:13.1.1 po předchozí dohodě s námi a písemném potvrzení; a/nebo

13.1.2 zaplacení dohodnutého manipulačního poplatku (pokud Zboží nebylo vadné při dodání) a nejméně 40% poplatku za opětovné uskladnění; a

13.1.3 pokud je Zboží při vrácení způsobilé k prodeji ve stejném stavu, v jakém bylo při dodání.

13.2 Nepřijímáme vrácení jakýchkoli výrobků na zakázku.

13.3 Jakékoli vrácené Zboží, u něhož Zákazník písemně oznámil jakoukoli vadu do 3 dnů od doručení a o němž jsme přesvědčeni, že bylo dodáno s vadou, pokud by tato vada nebyla zjevná při prohlídce, bude buď bezplatně vyměněno, nebo vám podle našeho uvážení místo toho vrátíme nebo připíšeme na účet cenu vadného Zboží, ale nebudeme vůči vám mít žádné další závazky.

14 - VÝVOZNÍ PODMÍNKY


14.1 Článek 15 těchto podmínek se použije (s výjimkou případů, kdy je v rozporu s jakoukoli písemnou dohodou mezi námi), pokud dodáváme Zboží přes mezinárodní hranice nebo do zahraničí.

14.2 Pro vývoz platí "Incoterms" Mezinárodní obchodní komory, které jsou platné v době uzavření smlouvy, ale tyto podmínky mají přednost v rozsahu, v němž existuje jakýkoli rozpor.

14.3 Není-li dohodnuto jinak, je Zboží dodáváno ze závodu naším místem.

14.4 V případě, že Zboží má být odesláno z naší strany k vám cestou zahrnující námořní dopravu, nejsme povinni učinit oznámení podle § 32 odst. 3 zákona o prodeji zboží z roku 1979.

14.5 Jste odpovědní za zajištění testování a kontroly Zboží v Naší provozovně před odesláním (pokud není dohodnuto jinak). Neodpovídáme za vady Zboží, které by byly zjevné při prohlídce, pokud není reklamace uplatněna před odesláním. Neodpovídáme za poškození během přepravy.

14.6 Při zadávání objednávky nás musíte písemně informovat o jakýchkoli zvláštních, právních, správních nebo regulačních požadavcích platných na území, na kterém budete Zboží dovážet, používat nebo prodávat, pokud jde o složení, označování, distribuci nebo prodej Zboží, a musíte nás neprodleně informovat o jakékoli změně těchto požadavků.

14.7 Jste odpovědní na své vlastní náklady za dodržování jakýchkoli právních předpisů nebo
předpisů, kterými se řídí dovoz Zboží do země určení, a za úhradu případných cel.

14.8 Odpovídáte za to, že si na vlastní náklady obstaráte takové dovozní licence a další souhlasy týkající se Zboží, které jsou čas od času vyžadovány, a pokud je budeme vyžadovat, musíte nám tyto licence a souhlasy před příslušnou přepravou zpřístupnit.

15 - ODMÍTNUTÍ


15.1 Není-li písemně dohodnuto jinak, musí být zboží odmítnuto jako neodpovídající smlouvě do 3 pracovních dnů od doručení nebo na jiné místo, které s vámi bude dohodnuto.

16 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1 Objednávku nemůžete zrušit, pokud s tím písemně nesouhlasíme (a pak platí ustanovení 4.2.2 a 17.2).

16.2 Pokud je objednávka zrušena (z jakéhokoli důvodu), jste povinni nám v takovém případě zaplatit za veškeré zásoby (hotové i nedokončené), které v té době můžeme mít (nebo ke kterým jsme se zavázali) pro danou objednávku.

16.3 Objednávku můžeme pozastavit nebo zrušit, a to písemným oznámením, pokud:

16.3.1 nezaplatíte nám žádné peníze, když jsou splatné (na základě objednávky nebo jinak);

16.3.2 se dostanete do platební neschopnosti;

16.3.3 neplníte své závazky vyplývající z těchto podmínek.17 - VZDÁNÍ SE PRÁVA A ZMĚNY


17.1 Jakékoli zřeknutí se těchto podmínek nebo jejich změna jsou závazné pouze tehdy, pokud byly učiněny (nebo zaznamenány) písemně a podepsány jménem každé strany; a výslovně uvádějí záměr změnit tyto podmínky.

17.2 Žádné naše selhání nebo prodlení při uplatnění jakéhokoli našeho práva nebo opravného prostředku podle těchto podmínek nebo podle zákona se nepovažuje za vzdání se tohoto nebo jiného práva nebo opravného prostředku a žádné naše vzdání se porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek se nepovažuje za vzdání se jakéhokoli následného porušení téhož nebo jiného ustanovení podle těchto podmínek.

17.3 Všechny objednávky, které u Nás zadáte, se budou řídit těmito podmínkami (nebo jakýmikoliv podmínkami, které můžeme vydat, abychom je nahradili). Podáním objednávky u Nás se výslovně vzdáváte jakýchkoli tištěných podmínek, které jste nám případně zaslali, pokud jsou v rozporu s našimi podmínkami.

18 - VYŠŠÍ MOC


18.1 V případě, že nám ve splnění našich povinností podle těchto podmínek zabrání nebo nás zdrží jakákoli mimořádná událost, okolnost nebo příčina, kterou nemůžeme ovlivnit, mimo jiné včetně války, výjimečného stavu, zákonů, omezení, předpisů, nařízení, zákazů nebo opatření jakéhokoli druhu ze strany vládních orgánů. parlamentních nebo místních orgánů, pandemie, povodně, požáry, bouře, zemětřesení, dovozní nebo vývozní předpisy nebo embarga, stávka nebo výluka nebo jakákoli podobná či nepodobná událost, okolnost nebo příčina, nebudeme považováni za porušitele našich povinností podle těchto podmínek. Tuto skutečnost vám neprodleně oznámíme a musíme podniknout veškeré přiměřené kroky k obnovení plnění našich závazků.

 

19 - ULISG 1980


Jednotné právní předpisy o mezinárodní koupi zboží stanovené v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 se na Smlouvu nevztahují a jsou z ní vyloučeny, pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak.20 - PRÁVA TŘETÍCH STRAN


Osoba, která není stranou Smlouvy, nemá právo vymáhat jakoukoli podmínku Smlouvy podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999.21 - ŽÁDNÉ PARTNERSTVÍ NEBO ZASTOUPENÍ


Žádné ustanovení této smlouvy nemá za cíl založit partnerství nebo společný podnik mezi kteroukoli ze smluvních stran ani se za takové nepovažuje, nepředstavuje pro žádnou ze smluvních stran zprostředkovatele jiné smluvní strany ani neopravňuje žádnou ze smluvních stran přijímat nebo uzavírat jakékoli závazky za jinou smluvní stranu nebo jejím jménem.

22 - CELÁ SMLOUVA


S výjimkou případů výslovně uvedených ve smlouvě představují tyto podmínky spolu s potvrzením objednávky úplnou dohodu mezi stranami a nahrazují a ruší všechny předchozí dohody, sliby, ujištění, záruky, prohlášení a ujednání mezi stranami, ať už písemné nebo ústní, týkající se jejího předmětu. Žádná změna těchto podmínek nebo smlouvy není závazná ani účinná, pokud není dohodnuta písemně a podepsána kupujícím a prodávajícím nebo jejich oprávněnými zástupci.

23 - ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC


23.1 - Smlouva a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či vznikem se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky.


23.2 Každá ze stran neodvolatelně souhlasí s tím, že výlučnou pravomoc k řešení jakýchkoli sporů nebo nároků (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývajících ze smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či vznikem mají soudy České republiky.Praha, 18.05.2023