PROTECTION OF PERSONAL DATA

GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ

1. ÚVOD

Společnost Monobrand s.r.o., IČO: 04627962, se sídlem V pátém 271, 190 14 Praha společně se svými přidruženými subjekty (dále jen „Monobrand“, „my“ nebo „nás“) vydala tyto Globální zásady ochrany soukromí zákazníků (dále jen „zásady“), v nichž stanoví, jak nakládáme s osobními údaji našich zákazníků (dále jen „Vy“). 

Respektujeme právo osob na soukromí a snažíme se s osobními údaji nakládat odpovědně a v souladu s příslušnou právní úpravou. Tyto zásady stanoví, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, účely zpracování a práva, která Vám v té souvislosti náleží. 

Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně příslušných norem nebo máte k těmto zásadám jakékoli připomínky nebo dotazy, obraťte se na nás prosím dle níže uvedeného bodu „Kontaktní údaje“.

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

„Zákazníkem“ se rozumí každý stávající nebo budoucí zákazník, který uzavřel se společností Monobrand nebo jejím přidruženým subjektem smlouvu nebo obchodní vztah za účelem nákupu produktů Monobrand nebo poskytnutí služeb ze strany společnosti Monobrand.

Monobrand“ zahrnuje ústředí a společnost nebo subjekt, který je přímo nebo nepřímo ovládán nebo je pod společnou kontrolou s ústředím, přičemž kontrolou se rozumí i) přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo ovládání více než 50 % hlasovacích práv společnosti nebo subjektu, nebo ii) schopnost ovládat aktivity subjektu prostřednictvím smluvních práv.

„Osobními údaji“ se rozumí údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která je zákazníkem. Identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Zpracováním“ nebo „zpracovávaným“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3. SUBEKT ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý z přidružených subjektů společnosti Monobrand nese odpovědnost za zpracování osobních údajů, které shromažďuje od svých příslušných zákazníků. Pokud máte zájem o přesnější údaje týkající se přidruženého subjektu Monobrand, který je správcem Vašich údajů, kontaktujte nás prosím dle níže uvedeného bodu „Kontaktní údaje“.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽD'UJEME 

V kontextu Vašeho vztahu se společností Monobrand můžeme zpracovávat níže uvedené osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli: 

• Identifikační a kontaktní údaje - Vaše jméno, příjmení, název firmy, email, kontaktní adresa, telefonní číslo, profesní údaje
• Údaje shromážděné z připojených zařízení, tj. cookies. 

K zajištění řádného plnění našeho smluvního vztahu s našimi zákazníky můžeme dále určité osobní údaje rovněž získávat od našich obchodních partnerů a poskytovatelů z řad třetích osob (například montážních pracovníků produktů Monobrand; útvarů finančního zpravodajství), kteří nám mohou poskytnout zvláštní údaje týkající se Vaší nákupní historie u nás (zejména jméno, adresa, zakoupené produkty/služby).

5. ÚČELY ČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje našich zákazníků shromažďujeme a zpracováváme k níže uvedeným účelům:

• pro účely správy zákaznického účtu (správa objednávek, účtování, vystavování faktur, vymáhání dluhů atd.);
• k plnění našich smluvních povinností a poskytování našich produktů a služeb našim zákazníkům, včetně našich internetových stránek;
• k poskytování informací a sdělení našim zákazníkům ohledně našich produktů nebo služeb, které zakoupili, nebo ohledně stavu a jakosti jejich produktů, dále k zasílání obchodních sdělení, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích (marketingové účely);
• k poskytování služeb technické podpory pro naše zákazníky a poprodejních služeb (včetně technických informací o našich produktech);
• pro vyřizování dotazů, stížností nebo nároků, které od našich zákazníků obdržíme v souvislosti s produkty a službami Monobrand;
• pro účely přímého marketingu, reklamy a propagace v souvislosti s obchodními aktivitami, produkty a službami Monobrand a k informováním našich zákazníků o důležitých novinkách u společnosti Monobrand;
• ke správě zákaznických účtů na našich internetových stránkách (např. www.monobrand.cz/mymonobrand.com) a k zajištění přístupu k takovým profilům. Pokud se chcete dozvědět více o osobních údajích, které shromažďujeme prostřednictvím internetu, seznamte se prosím s naším Sdělením o ochraně soukromí na internetu, které je k dispozici na našich internetových stránkách:
• k dodržování platné právní úpravy týkající se kvality produktů a odpovědnosti a tam, kde je nutné vyhovět právním předpisům a regulacím, nebo k uplatnění nebo obhajobě zákonných práv přidružených subjektů Monobrand;
• k tomu, abychom mohli lépe a účinněji realizovat naše podnikání a kontrolovat a zlepšovat kvalitu našich produktů a/nebo služeb;
• k poskytování technického vzdělávání a školení pro naše zákazníky.

6. OPRÁVNĚNOST ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, je-li to nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (tj. k tomu, abychom Vám poskytovali produkty a služby). V některých případech může být nutné, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali tam, kde je to zapotřebí k vyhovění příslušné právní úpravě. V takovém případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom dodrželi své zákonné a smluvní povinnosti. Bez Vašich osobních údajů nemůžeme spravovat náš vztah s Vámi ani dodržet příslušnou právní úpravu. 

Pokud nám to příslušná právní úprava ukládá, požádáme Vás, abyste před zpracováním Vašich osobních údajů poskytli předchozí souhlas (například pro účely elektronického marketingu a zasílání obchodních sdělení). 

Ve všech ostatních případech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je-li takové zpracování v našich oprávněných zájmech a nestřetává se s důležitějšími zájmy na ochranu Vašeho soukromí nebo základními právy a svobodami (například v kontextu našich obecných interních podnikových operací).

7. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME 

Dbáme na to, abychom přístup k Vašim osobním údajům umožnili pouze těm, kdo jej potřebují k plnění svých úkolů a povinností, a třetím osobám, které mají k přístupu oprávněný důvod. Pokud umožníme třetím stranám přístup k osobním údajům, aplikujeme odpovídající opatření, abychom zajistili, že údaje budou použity způsobem v souladu s těmito zásadami a že bude zachována bezpečnost a důvěrnost informací. 

7.1 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PŘIDRUŽENÝM SUBJEKTŮM MONOBRAND

Můžeme Vaše osobní údaje sdílet s ostatními přidruženými subjekty Monobrand, nebo jim poskytovat přístup, za účelem jednoduššího řízení a správy účtů našich zákazníků, pro účely přímého elektronického marketingu a pro jiné zákonné obchodní účely. 

7.2 ZPŘÍSTUPNĚNÍ POSKYTOVATELŮM SLUŽEB Z ŘAD TŘETÍCH OSOB

Dále některé osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám, které nám poskytují služby, nebo podpůrnými službami, infrastrukturními a aplikačními službami, marketingem, datovými analýzami atd. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdělovat externím konzultantům, právním zástupcům a poradcům, a to v souladu s platnými právní předpisy v oblasti ochrany údajů.

7.3 ZPŘÍSTUPNĚNÍ VEŘEJNÝM ORGÁNŮM 

Osobní údaje sdělujeme rovněž veřejným orgánům, například národním daňovým orgánům, a to v souladu s příslušnou právní úpravou.

7.4 ZPŘÍSTUPNĚNÍ JINÝM TŘETÍM STRANÁM

Osobní údaje můžeme rovněž sdělovat dalším třetím stranám z jiných právních titulů, zejména v těchto případech:

● abychom splnili své zákonné povinnosti, především pokud je to nutné v zájmu dodržení zákona, regulačního předpisu nebo smlouvy, nebo abychom reagovali na rozhodnutí soudu, správní nebo soudní řízení, mimo jiné zejména na předvolání, správní šetření nebo zatykač; 
● v reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů (mimo jiné za účelem zajištění národní bezpečnosti nebo vymáhání práva);
● pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obranu proti potenciálnímu, hrozícímu nebo skutečnému trestnímu stíhání;
● pokud je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jiné osoby; 
● v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem našeho podnikání nebo jeho části;
● s Vaším souhlasem

8. UCHOVÁNÁNÍ, BEZPEČNOST A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO ÚZEMÍ EU/EHP

Monobrand uchovává všechny osobní údaje na svých serverech, které jsou umístěny v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) i mimo ně. Monobrand aplikuje příslušné administrativní, technické a fyzické záruky, které mu mají pomáhat zachovávat důvěrnost a nedotknutelnost osobních údajů a chránit je před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, neoprávněnou úpravou, zveřejněním nebo přístupem, zneužitím nebo jinou nezákonnou formou zpracování údajů, které má v držení. V souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a interními zásadami Monobrand dbá na bezpečnost ve všech příslušných prvcích technologické infrastruktury.

9. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dle platných právních předpisů v oblasti ochrany údajů Vám náleží níže uvedená práva:

• právo na získání potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a pokud ano, právo na přístup k Vašim osobním údajům a získání kopie;

• právo na opravu nepřesných Osobních údajů a doplnění neúplných Osobních údajů;

• právo na výmaz Vašich Osobních údajů a na omezení zpracování Vašich osobních údajů z určitých zákonných důvodů.  

• právo zakázat zpracování Vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Monobrand, nemá-li Monobrand přesvědčivé legitimní důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů;

• právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky;

• právo na odebrání svého souhlasu ve všech případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu. Odnětí Vašeho souhlasu nebude mít vliv na oprávněnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před odnětím souhlasu, ani nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené na základě jiných zákonných titulů ke zpracování, než je souhlas.

• Máte rovněž právo se kdykoli odhlásit ze zasílání elektronických marketingových sdělení, která Vám přímo zasíláme. Pokud chcete zakázat další formy marketingu (například zasílání poštou nebo telemarketing), kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedeného bodu „Kontaktní údaje“;

• Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ledaže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu.

• právo podat stížnost k orgánu dohledu nad dodržováním ochrany osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více, obraťte se prosím na svůj místní úřad ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. [Kontaktní údaje orgánů ochrany údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých zemích mimo EU jsou k dispozici zde.) 

Je možné, že Vám vnitrostátní právní úprava přiznává další práva. Pokud si přejete uplatnit shora uvedená práva, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným níže v bodě „Kontaktní údaje“. Na veškeré žádosti, které obdržíme od osob, jež chtějí využít svá práva týkající se ochrany údajů, budeme reagovat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany údajů.

10. VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY ÚDAJŮ 

Dle platných právních předpisů v oblasti ochrany údajů Vám náleží níže uvedená práva:

• právo na získání potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a pokud ano, právo na přístup k Vašim osobním údajům a získání kopie;

• právo na opravu nepřesných Osobních údajů a doplnění neúplných Osobních údajů;

• právo na výmaz Vašich Osobních údajů a na omezení zpracování Vašich osobních údajů z určitých zákonných důvodů.  

• právo zakázat zpracování Vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Monobrand, nemá-li Monobrand přesvědčivé legitimní důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů;

• právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky;

• právo na odebrání svého souhlasu ve všech případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu. Odnětí Vašeho souhlasu nebude mít vliv na oprávněnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před odnětím souhlasu, ani nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů provedené na základě jiných zákonných titulů ke zpracování, než je souhlas.

• Máte rovněž právo se kdykoli odhlásit ze zasílání elektronických marketingových sdělení, která Vám přímo zasíláme. Pokud chcete zakázat další formy marketingu (například zasílání poštou nebo telemarketing), kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedeného bodu „Kontaktní údaje“;

• Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ledaže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu.

• právo podat stížnost k orgánu dohledu nad dodržováním ochrany osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více, obraťte se prosím na svůj místní úřad ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. [Kontaktní údaje orgánů ochrany údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a některých zemích mimo EU jsou k dispozici zde.) 

Je možné, že Vám vnitrostátní právní úprava přiznává další práva. Pokud si přejete uplatnit shora uvedená práva, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným níže v bodě „Kontaktní údaje“. Na veškeré žádosti, které obdržíme od osob, jež chtějí využít svá práva týkající se ochrany údajů, budeme reagovat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany údajů.

11. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD 

Tyto zásady mohou být aktualizovány, aby odrážely potřebné změny v našich postupech ochrany soukromí. V takovém případě Vás budeme informovat prostřednictvím našich internetových stránek a tím, že v záhlaví zásad je datum poslední aktualizace uvedeno. Doporučujeme Vám pravidelně navštěvovat naše internetové stránky, abyste se dozvěděli o aktuální verzi těchto zásad.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Monobrand s.r.o.
V pátém 271
190 14 Praha
Tel. : +420 601 323 856
Email: ahoj@monobrand.online
www.monobrand.cz